close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • OPŁATY KONSULARNE

 •  

  Sporządzona na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r.

   

  Pobierz tabelę w pliku PDF >>

   

  Pozycja Rodzaj czynności Wysokość opłaty w USD
  1 2 3
  I. Czynności w sprawach paszportowych
  1.01 Wydanie paszportu 119
  1.02 Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia 38
  1.03 Wydanie paszportu tymczasowego osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyła 18., a nie ukończyła 70. roku życia 44
  1.04 Wydanie paszportu tymczasowego osobie małoletniej 33
  1.05 Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na doręczenie paszportu sporządzonego w Rzeczypospolitej Polskiej osobie, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 70. roku życia 17
  1.06 Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza 356
  1.07 Wydanie paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu nie ukończyła 13. roku życia, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez opiekuna osoby małoletniej 226
  1.08 Wydanie drugiego paszportu1 119
  II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego
  2.01 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego2 388
  2.02 Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego2 44
  2.03 Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie2 87
  2.04 Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem postanowienia o wyrażeniu takiej zgody2 388
  2.05 Przyjęcie oświadczenia w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161, z 2013 r. poz. 1650 i z 2015 r. poz. 1274) 33
  III. Czynności w sprawach wizowych,
  dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców
  3.01 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej 65
  3.02 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej 65
  3.03 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego3 22
  3.04 Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego3 22
  3.05 Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca 33
  3.06 Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży, określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 6.07.1996 str. 4) 33
  IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń
  4.01 Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przywóz albo przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej 65
  4.02 Wydanie zaświadczenia zezwalającego na przewiezienie przez lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich 54
  4.03 Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych 33
  V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów
  5.01 Doręczenie dokumentu przekazanego przez organ krajowy na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą 33
  5.02 Wydobycie za granicą i przesłanie do kraju na wniosek obywatela polskiego dokumentu innego niż papiery wartościowe (wraz z jego ewentualną legalizacją) 33
  5.03 Przyjęcie pisma i przekazanie do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu 22
  5.04 Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej 54
  VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń
  6.01 Legalizacja dokumentu 33
  6.02 Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym 65
  6.03 Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem 33
  6.04 Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego 33
  6.05 Poświadczenie daty okazania dokumentu 33
  6.06 Sporządzenie aktu notarialnego4 216
  6.07 Wykonanie innej czynności notarialnej 33
  6.08 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia5 97
  6.09 Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski – za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia5 33
  6.10 Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów o treściach powtarzalnych 33
  VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego
  7.01 Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem,  przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń, przekazanie dokumentacji do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa2, 6 538
  7.02 Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa 54
  7.03 Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo 54
  7.04 Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo6 54
  7.05 Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń niezbędnych do uznania ojcostwa wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu i przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego 54
  7.06 Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie2, 6 54
  7.07 Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu6 54
  7.08 Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju 54
  7.09 Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczeniem decyzji 54
  7.10 Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego 33
  VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej
  8.01 Wystawienie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze) 259
  8.02 Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej 323
  8.03 Wystawienie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki 216
  8.04 Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej 33
  IX. Opłaty za szczególny tryb wykonania czynności7
  9.01 Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego, za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu 97
  9.02 Wykonanie czynności wymienionej w taryfie w trybie pilnym 33

   

  Pobierz tabelę w pliku PDF >>

   

  Uwaga - czynności, za które nie pobiera się opłaty (takie jak wydanie paszportu dla osoby powyżej 70. roku życia, nadanie numeru PESEL w sprawie paszportowej, przyjęcie wniosku o Kartę Polaka czy potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP) nie są wymienione w tabeli.

   

  Emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, kombatantom, uczniom i studentom przysługuje ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 50%, pod warunkiem przedstawienia dokumentu potwierdzającego uprawnienie do ulgi.

   

  ­1 Wydanie drugiego paszportu jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Wewnętrznych.

  2 Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09 i 6.10 taryfy opłat konsularnych).

  3 Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku nie wydaje zezwoleń z zakresu MRG. 

  4 Sporządzenie aktu notarialnego jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu przez konsula pisemnego upoważnienia od Ministra Sprawiedliwości, udzielonego mu na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych (art. 28.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne).

  5 Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

  6 Wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

  7 Opłaty za szczególny tryb wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych kosztów.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: